Reklamační podmínky

Převzetí a reklamace zboží

1.1        Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá za to, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

  1. má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a není-li zvláštního ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Kupující důvodně očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy Prodávajícím prováděné,
  2. se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  3. je Zboží v odpovídajícím množství,
  4. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

1.2        Má-li Zboží vadu, která nebrání užívat Zboží k určenému účelu, je Zboží prodáváno za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadného Zboží. Prodávající Kupujícího upozorní, že Zboží má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.

1.3        Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí vyjma případů uvedených v bodě 1.4.

1.4        Kupující není oprávněn uplatnit právo z vady:

  1. u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  2. na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
  3. u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo
  4. u Zboží, které má na obalu, návodu, či jiným způsobem vyznačenou omezenou dobu trvanlivosti, a to po uplynutí této doby;
  5. vyplývá-li to z povahy věci (Zboží).

1.5        Představuje-li vada Zboží nepodstatné porušení Smlouvy, tj. zejména v případě, kdy lze Zboží bez větších obtíží v přiměřené době opravit, upravit či vyměnit za nové a dovoluje-li to povaha Zboží tak, aby mělo vlastnosti stanovené v odst. 7.1 VOP, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li Prodávající vadu Zboží včas nebo vadu Zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od Smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

1.6        Nemá-li Zboží vlastnosti stanovené v odst. 7.1 VOP, může Kupující požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.

1.7        Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit její součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu - spotřebiteli působilo značné obtíže.

1.8        Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

1.9        Má-li Zboží vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o Zboží prodávané za nižší cenu nebo o Zboží použité, má Kupující místo práva na výměnu Zboží právo na přiměřenou slevu.

1.10      Práva z vady - reklamace - se uplatňují co nejdříve  e-mailem na adrese augustyna@gusty.cz a to spolu s popisem uplatňované vady Zboží, fotografií reklamovaného Zboží a kontaktními údaji Kupujícího (zejm. adresa, telefonní číslo případně e-mail). Kupující bude následně informován o dalším postupu.

1.11      Po přezkoumání  uplatněné reklamace bude Kupujícímu vrácena Kupní cena Zboží nebo bude Zboží vyměněno. Bylo-li Zboží uhrazeno Voucherem, nevzniká Kupujícímu právo na náhradu ceny Zboží v penězích v rozsahu platby Voucherem. Prodávající je oprávněn vrátit takovou hodnotu Kupujícímu zpět tak, že Kupujícímu poskytne v této hodnotě Voucher. 

1.12      Při dodání nového Zboží vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady Zboží původně dodané, nedohodnou-li se strany v konkrétním případě jinak.

1.13      Pokud bude vyžadováno další posouzení reklamovaného Zboží Prodávající zašle Kupujícímu štítek pro dopravu Zboží a Kupující následně předá Zboží do nejbližší pobočky Zásilkovny, případně pobočky České pošty nebo je vyzvedne kurýr na adrese Kupujícího. Dotčené Zboží by v takovém případě mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. K danému Zboží je třeba přiložit kopii nákupního dokladu, popis uplatňované vady a kontaktní údaje Kupujícího (zejm. adresa, telefonní číslo případně e-mail ).

1.14      Prodávající je oprávněn k reklamaci odmítnout Zboží, které nesplňuje zásady obecné hygieny.

1.15      Kupujícím uplatněné právo z vady včetně případného odstranění vady bude vyřízeno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění práv z vady. Lhůtu 30 dnů je možné prodloužit po domluvě s Kupujícím – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou.

1.16      Kupujícímu bude vydáno písemné potvrzení o tom, kdy bylo právo z vady uplatněno, co je jeho obsahem, jaký způsob vyřízení je požadován, a to bezprostředně po uplatnění práva z vady; pro účely potvrzení o uplatnění práv z vady se za písemnou formu považuje rovněž forma e-mailu, a to i bez zaručeného elektronického podpisu.

1.17      Po vyřízení práv z vady bude Kupujícímu poskytnuto potvrzení o datu a způsobu vyřízení.

1.18      Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z vady a byly vynaloženy skutečně a účelně.

– PŘI OBJEDNÁVCE NAD 1000 KČ VÁM DOVEZEME GUSTY ZDARMA ! –

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení