Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky pro nákup zboží (dál jen „VOP“) upravují vztahy mezi společností gusty a.s., IČO: 09401351, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, Česká republika, vedená u Městského soudu v Praze, pod sp. značkou B 25584, jako prodávajícím (dál jen „Prodávající“), a kupujícím a/nebo objednatelem (resp. Zákazníkem / Spotřebitelem) – fyzickou či právnickou osobou, která kupuje zboží k jiné než obchodní či jiné podnikatelské činnosti (dál jen „Kupující“), a to při nákupu Zboží dle aktuální nabídky Prodávajícího v internetovém obchodě na webové stránce www.gusty.cz.

1.2 Tyto VOP pro nákup zboží vylučují aplikaci jakýchkoli jiných podmínek, není-li Prodávajícím písemně stanoveno jinak.

1.3 Koupí Zboží nevznikají Kupujícímu práva na používání ochranných známek, obchodních názvů, autorských děl či jiných Práv duševního vlastnictví Prodávajícího.

1.4 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou Spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012) 

2. Vznik smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím

2.1 Objednávka Zboží se považuje za návrh Kupujícího na uzavření Smlouvy o koupi Zboží dle těchto VOP.

2.2 Postup  vedoucí k učinění Objednávky probíhá tak, že Kupující vkládá jednotlivé Zboží do košíku, následně potvrdí výběr a množství zboží kliknutím na tlačítko "pokračovat" a poté vybere způsob dopravy a platby a znovu klikne na tlačítko "pokračovat. V dalším kroku vyplní osobní a fakturační údaje. Před odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil. Stisknutím tlačítka „odeslat objednávku“ dojde k závaznému odeslání a učinění Objednávky.

2.3 Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení Kupujícího o tom, že se seznámil s těmito VOP.

2.4 K uzavření Smlouvy dochází přijetím Objednávky ze strany Prodávajícího, a to formou Potvrzení objednávky, jež bude Kupujícímu zasláno na jeho e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce.

2.5 Smlouvu vzniklou shora popsaným postupem lze měnit nebo rušit pouze na základě písemné dohody mezi Prodávajícím a Kupujícím, popř. na základě zákonných důvodů. Za písemnou formu se pro účely těchto VOP považuje rovněž forma e-mailové zprávy.

2.6 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část anebo i uzavřenou kupní smlouvu v těchto případech: Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží anebo byla kupní smlouva uzavřena na neobvyklé množství Zboží, neobvykle nízkou či vysokou cenu, při technické či softwarové chybě eshopu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo na uvedenou adresu, a k uzavření kupní smlouvy nedojde, resp. uzavřená kupní smlouva bude zrušena. 

3. Cena Zboží

3.1 Cena Zboží je vždy zveřejněna v aktuální nabídce Prodávajícího v internetovém obchodě www.gusty.cz a bude Kupujícímu potvrzena v Potvrzení objednávky; odpovídá-li Cena Zboží uvedená v Objednávce ceně uvedené v Potvrzení objednávky, je taková Cena pro Kupujícího závazná. 

3.2 Společně s kupní cenou je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno jinak, rozumí se Cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3 Ceny Zboží jsou uvedeny včetně DPH.

3.4 Případné slevy z kupní ceny nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se Prodávající s Kupujícím jinak. 

4. Platební podmínky

4.1 Cena Zboží bude Kupujícím uhrazena jedním z následujících způsobů:

 1. bezhotovostně on-line platební kartou prostřednictvím zabezpečené internetové platební brány před odesláním Zboží Kupujícímu;bezhotovostně on-line bankovním převodem před odesláním Zboží Kupujícímu;
 2. pomocí platebního poukazu („Voucheru“) - zadáním jejich unikátního kódu do systému platby,
 3. dobírkou při doručení Zboží (placeno u přepravce Zboží v hotovosti nebo platební kartou podle možností přepravce). Zboží zůstává do úplného zaplacení jeho Ceny vlastnictvím Prodávajícího; nebezpečí škody na věci (Zboží) však přechází na Kupujícího převzetím Zboží.

Konkrétní způsob zaplacení je uveden na webové stránce Prodávajícího u konkrétní objednávky zboží a může být kdykoliv Prodávajícím změněn. Rozsah možností zaplacení může být pro Kupující z různých států uveden různě.

4.2 V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje Kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.  

4.3 Prodávající vystaví Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu Kupujícího. 

5. Dar, poskytnutí bonusu a benefitu Kupujícímu

5.1 Je-li společně se Zbožím poskytnut Kupujícímu dar, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového daru účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dar a/nebo dary. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět Prodávajícímu, budou hodnoty darů chápány jako bezdůvodné obohacení na straně Kupujícího ve smyslu § 2991 a násl. Občanského zákoníku.

5.2 Kupujícímu nevzniká na Zboží, které bylo dodáno bezplatně jako dar, nárok z vadného plnění.

5.3 Na dar, poskytnutí bonusu a benefit Kupujícího nemá Kupující právní nárok a Prodávající si vyhrazuje právo, takovéto výhody spojené s nákupem Zboží, které bude sám prezentovat, ukončit a/nebo přestat kdykoli poskytovat. 

6. Dodací podmínky

6.1 Dodání Zboží prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb či přepravní službou

6.2 Zboží je Kupujícímu dodáváno prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb či přepravní službou na adresu uvedenou v Objednávce, a to ve lhůtě přiměřené okolnostem. O odeslání Zboží bude Kupující informován prostřednictvím e-mailové zprávy či telefonicky (zejména prostřednictvím SMS). Náklady na přepravu Zboží hradí Kupující, a to dle ceníku přepravy Zboží zveřejněném na adrese www.gusty.cz. Zboží je zasíláno výhradně na adresy v České republice, Slovenské republice, Rakouska, Polska či Německa; do jiných zemí je Zboží zasíláno pouze na základě zvláštní dohody mezi Prodávajícím a Kupujícím .

6.3 Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčíácího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. 

6.4 Kupující není oprávněn bezdůvodně převzetí Zboží odmítnout. Stane-li se tak, je Prodávající oprávněn uskladnit Zboží na náklady Kupujícího, který je povinen veškeré náklady s tímto spojené uhradit bezodkladně poté co k tomu bude ze strany Prodávajícího vyzván a současně je povinen dodatečně Zboží převzít. Nepřevezme-li Kupující Zboží ani po dodatečně určené době ze strany Prodávajícího, je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit a Kupující je povinen nést veškeré náklady spojené s dodáním, uskladnění a odmítnutím převzetí Zboží a tyto Prodávajícímu bezodkladně uhradit.  

7. Jakost Zboží při převzetí

7.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá za to, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

 1. má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a není-li zvláštního ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Kupující důvodně očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy Prodávajícím prováděné,
 2. se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 3. je Zboží v odpovídajícím množství,
 4. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.2 Má-li Zboží vadu, která nebrání užívat Zboží k určenému účelu, je Zboží prodáváno za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadného Zboží. Prodávající Kupujícího upozorní, že Zboží má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.

7.3 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí vyjma případů uvedených v bodě 7.4.

7.4 Kupující není oprávněn uplatnit právo z vady:

 1. u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 2. na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
 3. u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo
 4. u Zboží, které má na obalu, návodu, či jiným způsobem vyznačenou omezenou dobu trvanlivosti, a to po uplynutí této doby;
 5. vyplývá-li to z povahy věci (Zboží).

7.5 Představuje-li vada Zboží nepodstatné porušení Smlouvy, tj. zejména v případě, kdy lze Zboží bez větších obtíží v přiměřené době opravit, upravit či vyměnit za nové a dovoluje-li to povaha Zboží tak, aby mělo vlastnosti stanovené v odst. 7.1 VOP, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li Prodávající vadu Zboží včas nebo vadu Zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od Smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

7.6 Nemá-li Zboží vlastnosti stanovené v odst. 7.1 VOP, může Kupující požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.

7.7 Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit její součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu - spotřebiteli působilo značné obtíže.

7.8 Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

7.9 Má-li Zboží vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o Zboží prodávané za nižší cenu nebo o Zboží použité, má Kupující místo práva na výměnu Zboží právo na přiměřenou slevu.

7.10 Práva z vady - reklamace - Kupující uplatní bezprostředně po zjištění vady  e-mailem na adrese augustyna@gusty.cz a to spolu s popisem uplatňované vady Zboží, fotografií reklamovaného Zboží a kontaktními údaji Kupujícího (zejm. adresa, telefonní číslo případně e-mail). Kupující bude následně informován o dalším postupu.

7.11 Po přezkoumání  uplatněné reklamace bude v případě jejího oprávněného uplatnění Kupujícímu vrácena Kupní cena Zboží nebo bude Zboží vyměněno. Bylo-li Zboží uhrazeno Voucherem, nevzniká Kupujícímu právo na náhradu ceny Zboží v penězích v rozsahu platby Voucherem. Prodávající je oprávněn vrátit takovou hodnotu Kupujícímu zpět tak, že Kupujícímu poskytne v této hodnotě Voucher. 

7.12 Při dodání nového Zboží vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady Zboží původně dodané, nedohodnou-li se strany v konkrétním případě jinak.

7.13 Pokud bude vyžadováno další posouzení reklamovaného Zboží Prodávající zašle Kupujícímu štítek pro dopravu Zboží a Kupující následně předá Zboží do nejbližší pobočky Zásilkovny, případně pobočky České pošty nebo je vyzvedne kurýr na adrese Kupujícího. Dotčené Zboží by v takovém případě mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. K danému Zboží je třeba přiložit kopii nákupního dokladu, popis uplatňované vady a kontaktní údaje Kupujícího (zejm. adresa, telefonní číslo případně e-mail ).

7.14 Prodávající je oprávněn k reklamaci odmítnout Zboží, které nesplňuje zásady obecné hygieny.

7.15 Kupujícím uplatněné právo z vady včetně případného odstranění vady bude vyřízeno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění práv z vady. Lhůtu 30 dnů je možné prodloužit po domluvě s Kupujícím – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou.

7.16 Kupujícímu bude vydáno písemné potvrzení o tom, kdy bylo právo z vady uplatněno, co je jeho obsahem, jaký způsob vyřízení je požadován, a to bezprostředně po uplatnění práva z vady; pro účely potvrzení o uplatnění práv z vady se za písemnou formu považuje rovněž forma e-mailu, a to i bez zaručeného elektronického podpisu.

7.17 Po vyřízení práv z vady bude Kupujícímu poskytnuto potvrzení o datu a způsobu vyřízení.

7.18 Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z vady a byly vynaloženy skutečně a účelně. 

8. Odstoupení od Smlouvy

8.1 Kupující, který je spotřebitelem ve smyslu Občanského zákoníku, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dní, byla-li smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Lhůta podle věty první běží ode dne:

 1. převzetí Zboží,
 2. převzetí poslední dodávky Zboží, je-li předmětem Smlouvy dodání několika druhů Zboží nebo dodání několika částí
 3. převzetí první dodávky Zboží, je-li předmětem Smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

8.2 V souladu s ustanovením § 1837 písm. e), g) Občanského zákoníku odstoupení od Smlouvy není možné u Zboží (potravin) podléhající rychlé zkáze (např. potraviny živočišného původu), nebo u zboží, které není možné z hygienických důvodů znovu použít nebo u již použitého zboží (např. poškodí-li Kupující ochranný obal Zboží nebo poruší-li bezpečnostní uzávěr nebo může-li dojít k jiné kontaminaci Zboží. S ohledem na dodržování hygienických norem a těchto VOP Kupující souhlasí, že je Prodávající oprávněn v případě jakéhokoli podezření na jejich porušení ze strany Kupujícího odstoupení od Smlouvy odmítnout a vrácené Zboží na náklady Kupujícího poslat Kupujícímu zpět a nebude-li to možné (např. z hygienických důvodů nebo z důvodu porušení ochranného obalu), je Prodávající oprávněn zboží neprodleně zlikvidovat.

8.3 Rozhodne-li se Kupující – spotřebitel využít práva na odstoupení od Smlouvy dle bodu 8.1 VOP, musí odstoupení od Smlouvy doručit Prodávajícímu nejpozději do 14. dne ode dne, v němž lhůta pro odstoupení počala běžet, a to na adresu augustyna@gusty.cz. Pro odstoupení od Smlouvy lze využít formulář odstoupení od smlouvy, který je uveden   na webových stránkách Prodávajícího www.gusty.cz v části „Podpora“. 

8.4 Prodávající ve smyslu § 1820 odst. 1 písm. g) Občanského zákoníku sděluje, že v případě odstoupení od Smlouvy ponese náklady spojené s navrácením Zboží Kupující; jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, ponese náklady na přepravní službu spojené s navrácením Zboží Kupující, jestliže Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

8.5 Odstoupí-li Kupující - spotřebitel od Smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, Zboží, které od něho obdržel, na adresu, která mu bude sdělena prostřednictvím emailu. Zboží je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu nepoužité, úplné, s kompletní dokumentací (opatřené originálními visačkami), nepoškozené, nezašpiněné a je-li to možné včetně originálního obalu, a to ve stavu, v jakém jej převzal.

8.6 Odstoupí-li Kupující - spotřebitel od Smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu - spotřebiteli dříve, než mu Kupující - spotřebitel doručí Zboží.

8.7 Kupující - spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

8.8 Kupující - spotřebitel nemůže dle bodu 8 VOP odstoupit od smlouvy v případě důvodů uvedených v ustanovení § 1837 Občanského zákoníku.

9. Ochrana osobních údajů

9.1 Objednáním zboží dává Kupující Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování, zpracování a uchovávání osobních údajů v rozsahu uvedeném v Objednávce [tj. v rozsahu jméno a příjmení, kontaktní a doučovací adresa (ulice, obec, PSČ), e-mail a telefon, a to pro účely obchodní, marketingové, archivační a evidenční.

9.2 Kupující zároveň objednáním Zboží uděluje Prodávajícímu souhlas s využitím své e-mailové adresy uvedené v Objednávce pro účely zasílání obchodních a marketingových sdělení týkajících se podnikatelské činnosti Prodávajícího, a to ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění.

9.3 Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů zveřejněném v sekci Podpora na webových stránkách www.gusty.cz, který tvoří nedílnou součást těchto VOP. 

10. Uživatelský účet

10.1 Na základě registrace Kupujícího provedené na webové adrese www.gusty.cz může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující provádět objednávání Zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

10.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání Zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání Zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

10.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

10.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám a sám odpovídá za užívání uživatelského účtu třetími osobami. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu Prodávajícího informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupnění svého uživatelského účtu třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití uživatelského účtu je Prodávající oprávněn uživatelský účet Kupujícího zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za škody, které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla. 

10.5 Prodávající může kdykoli zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet dlouhodobě nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně VOP).

10.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

11. Informace pro spotřebitele o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů a o existenci platformy pro řešení sporů online

11.1 V případě, že mezi Prodávajícím a Kupujícím - spotřebitelem dojde ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s koupí Zboží, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující - spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz

11.2 Kupující - spotřebitel může pro řešení případných spotřebitelských sporů s Prodávajícím, které se nepodaří vyřešit dohodou, využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line, na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12. Závěrečná ustanovení

 12.1 Kontaktní údaje Prodávajícího jsou:

 • adresa:     gusty a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika
 • telefon:    +420 771 133 281
 • e-mail:     augustyna@gusty.cz

12.2 Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva je uzavřena pouze v českém jazyce a po svém uzavření je Prodávajícím archivována a není Kupujícímu přístupná s tím, že odesláním Objednávky, kde Kupující vyslovil souhlas s těmito VOP se považuje za poskytnutí Smlouvy a VOP Kupujícímu. 

12.3 Prodávající si vyhrazuje právo změny těchto VOP bez předchozího upozornění.

12.4 Tyto VOP jsou platné a účinné ode dne 1.6.2021

– PŘI OBJEDNÁVCE NAD 1000 KČ VÁM DOVEZEME GUSTY ZDARMA ! –

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení